Dokumenta

Materialet për mbledhjen e Këshillit Konsultativ datë 23.05.2019

Matrica e Kompetencave të Vetëqeverisjes Vendore

“Fuqizimi i Rolit të Këshillit Konsultativ”

Materialet për mbledhjen e Këshillit Konsultativ datë 01.04.2019

Matrica e Kompetencave

Axhenda e K.K 9 Prill 2019

Ligji për “Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë

Projektvendim për propozimin e projektligjit për “Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë

Projektvendim për “Përcaktimin e Autoriteteve Kompetente dhe proçedurës që do të ndiqet për përmbushjen e detyrimeve të caktuara nga gjykata për të miturin në konflikt me ligjin

Projektvendim për “Miratimin e rregullave për shpalljen e zonave të veçanta të ruajtjes

Relacion për projektligjit për “Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë

Relacioni shpjegues për projektvendimin për “Miratimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Turizmit 2019-2023 dhe plani i veprimit

Relacioni për projektvendimin për “Miratimin e rregullave për shpalljen e zonave të veçanta të ruajtjes

Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Turizmit 2019-2023

Materialet për mbledhjen e Këshillit Konsultativ datë 26.02.2019

Projektvendim për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.955, datë 7.12.2016, të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereve, të proçedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, të ndryshuar

Projektvendim për “Kriteret për punësimin e punonjësve të strukturave për mbrojtjen e fëmijës dhe të punonjësve të cilët punojnë me fëmijët”

Relacion për Projektvendimin e Këshillit të Ministrave për “Kriteret për punësimin e punonjësve të strukturave për mbrojtjen e fëmijës dhe të punonjësve të cilët punojnë me fëmijët”

Drafti i rishikuar përfundimtar për Projektvendimin për miratimin e rregullores “Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit”

Relacion mbi Projektvendimin “Për miratimin e rregullores “Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit”

Axhenda e Këshillit Konsultativ 26 Shkurt 2019

Projekti nga Bashkitë të Forta për “Gratë e përfshira në Këshillat Bashkiak”.

Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacioneve të plazhit

Projekti “Shtigjet e Gjelbërta”

Materialet për mbledhjen e Këshillit Konsultativ datë 31.01.2019

Mbrojtja e Faunës së Egër

Prezantimi “Mbrojtja e Faunës së Egër”

Kriteret e Zonimit të Territorit të një Zone të Mbrojtur

Prezantimi “Kriteret e Zonimit të Territorit të një Zone të Mbrojtur”

Proçedurat dhe Rregullat për Kthimin e Riatdhesimin e Fëmijës së Pashoqëruar

Metodologjia e Llogaritjes së Fondeve për Financimin e Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror

Relacioni Shoqërues

Prezantim “Heronjtë me Mantel të Bardhë”

Prezantim “Një Durrës që Pedalon”

Prezantim “Qënder Shërbimesh në Mbështetje të Grave Kryefamiljare”

Metodologjia për Përcaktimin e Vlerës së Taksueshme të Pasurisë të Paluajtshme “Ndërtesa” e Bazës së Taksës për Kategori Specifike, Natyrën dhe Prioritetin e Informacionit dhe të Dhënave për Përcaktimin e Bazës së Taksës si dhe të Kritereve dhe Rregullave për Vlerësimin Alternativ të Detyrimit të Taksës

Buxheti i Vetëqeverisjes Vendore 2019

Përcaktimin e Proçedurave të Zhvendosjes dhe të Bashkëpunimit Institucional

Përcaktimi i Dokumentacionit për të përfituar Strehim sipas çdo Programi Social të Strehimit dhe të Afateve dhe Proçedurave të Miratimit nga Organet e Vetëqeverisjes Vendore

Rregullat e Administrimit të Kërkesave të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore për Fonde nga Buxheti i Shtetit mbi Subvencionimin e Qerasë ose Uzufruktit, Kriteret e Dhënies së Subvencionimit për Kategoritë që Gëzojnë Përparësi në Subvencionimin e Qeras në Tregun e Lirë nëpërmjet Buxhetit të Shtetit, Mënyrën e Bashkëpunimit me Ministritë Përgjegjëse për Strehimin dhe Mënyrën e Llogaritjes së Subvencionimit

Kriteret e Dhënies së Subvencionimit të Qeras për Kategoritë që Gëzojnë Përparësi në Subvencionimin e Qeras në Tregun e Lirë nëpërmjet Buxhetit të Shtetit dhe Mënyrën e Llogaritjes së Subvencionit

Për Përballimin nga Shteti të Shpenzimeve të Shërbimit të Varrimit për Shtetasit Shqiptarë që Vdesin Brenda dhe Jasht Shtetit

Materialet për mbledhjen e Këshillit Konsultativ datë 07.12.2018

Axhenda e Keshillit Konsultativ 7 Dhjetor

Raporti i Pestë Periodik i Shtetit të Republikës së Shqipërisë për Komitetin për të Drejtat e Fëmijës

Për Referendumet Vendore

Grupet Vendore të Veprimit

Përmbledhje e mendimeve të AMVV, Bashkive dhe të Shoqatave Vendore për Projektaktet

Prezantim “Ligji i Mbrojtjes Sociale në Republikën e Shqipërisë”

Ligji për Mbrojtjen Sociale në Republikën e Shqipërisë

Vendim për Masat kundër Ndotjes së Ajrit nga Shkarkimet e Mjeteve Motorike dhe Reduktimin e Shkarkimeve në Ajër të Ndotësve të Gaztë dhe Lëndës së Ngurtë Pezull nga Motorët me Ndezje Pozitive dhe ata me Ndezje me Kompresion që Djegin Gaz Natyror apo të Lëngshëm për Përdorim në Automjete

Vendim për Miratimin e Kërkesave për Menaxhimin e Mbetjeve të Metaleve

Projektligj për Ndryshimet Klimatike

Projektligj për Përcaktimin e Formës dhe Formulës së Privatizimit të Klubeve Sportive

Projektligj për disa Shtesa dhe Ndryshime në Ligjin Nr.103/2016 për Akuakulturën

Raporti i Pestë Periodik i Shtetit të Republikës së Shqipërisë për Komitetin për të Drejtat e Fëmijës

Relacion për Mbrotjen Sociale në Republikën e Shqipërisë

Për Shërbimin Veterinar në Republikën e Shqipërisë

Materialet për mbledhjen e Këshillit Konsultativ datë 02.11.2018

Marrveshje Bashkëpunimi “Programi për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor dhe Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore”

Projektligji për Përmirsimin e Zonave të Biznesit (BID)

Axhenda e Këshillit Konsultativ datë 2 Nëntor 2018

Aneks 1 “Transferta e Pakushtëzuar, Formula e Ndarjes së Fondeve, Kriteret dhe Koeficentët për vitin 2019”

Aneks 2 “Kriteret e Shpërndarjes së Fondit Rezervë”

Aneks 3 “Fondi për Zhvillimin e Rajoneve dhe Programi për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale”

Aneks 4 “Për Funksionet e Transferuara në Vitin 2016”

Relacion për Projektligjin për Përmirsimin e Zonave të Biznesit (BID)

Prezantim “Paketa Fiskale 2019”

Prezantim “Projektligji për Përmirsimin e Zonave të Biznesit”

Prezantim “Projekt-Buxheti i Vetëqeverisjes Vendore 2019”

Projektvendim për Propozimin e Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr.9632, datë 30.10.2016 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar”

Vendim për Propozimin e Projektligjit “Për buxhetin e vitit 2019”

Relacion për Projektligjin “Për Përmirsimin e Zonave të Biznesit”

Relacion për Projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr.9632, datë 30.10.2016 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar”

Materialet për mbledhjen e Këshillit Konsultativ datë 24.09.2018

Axhenda Keshilli Konsultativ

Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.103522 datë 18.11.2010 “Për artin dhe Kulturën”

Prezantim për Projektligjin për Rininë

“Për Korporatën e Investimeve Shqipëtare”

“Për miratimin e hartës së përditësuar të kufijve administrativo territorial të VKM Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”

VKM “Për-proçedurat e kryerjes së kontrollit të pagesave të ndihmës ekonomike dhe aftësisë së kufizuar”

VKM “Për miratimin e dokumentit të stratëgjisë kombëtare dhe planeve të veprimit për zbutjen e gazeve me efekt serrë NMP dhe përshtatjen

MTR

Projektligj me administraret e pallateve Njvv dhe Policise se Shtetit

Projektvendim per pakicat

Projektvendim fondi kullosor

Projekvendim fondi pyjor

Materialet për mbledhjen e Këshillit Konsultativ datë 11.07.2018

VKM Statistikat final

Anekset e VKM per Manxhimin e Rastit

AXHENDA 11 Korrik

Draft Relacion Menaxhimi i rastit

Draft VKM Struktura pergjegjese

Final Keshilli konsultativ Prezantim Programi i Transparences

IDM Draft Programi Model i Transparences per njesite e qeverisjes vendore

Projekt Ligji GVV MBZHR final

Projektligji

Relacion Bashkepunimi strukturat

RELACION PROJEKTLIGJI I GVV i rishikuar final

Relacion Femijet pergjegjesi penale

Relacion Statistika

Template relacioni shoqerues

VKM Femijet pergjegjesi penale

VKM Menaxhimi i rastit

PREZANTIM LIGJI LAG KESHILLI KONSULTATIV

Materialet për mbledhjen e Këshillit Konsultativ datë 20.04.2018

Relacion Projekt VKM

Relacion mbi Projektvendimin

Projektvendim Miratimi i Planit Kombetar te Cilesise se Ajrit

Draft Vkm neni 18 Ligji per prefektin e qarkut

AXHENDA Këshillit Konsultativ 20 Prill

AQMP 29052017Alb final

ANEKSI B BUXHETI SIPAS VEPRIMEVE DHE MASAVE

Materialet për mbledhjen e Këshillit Konsultativ datë 20.03.2018

Udhëzues për Llogaritjen e Kostos për Menaxhimin e Mbetjeve

Relacion Projekt VKM per Strukturat e Integrimit Europian ne Nivelin Vendor

Projekt VKM Integrimi

P.VKM Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve

P.VKM Për Ambalazhet dhe Mbetjet e Tyre

AXHENDA Këshillit Konsultativ

Materialet për mbledhjen e Këshillit Konsultativ datë 1.11.2017

Axhenda e mbledhjes plenare

Aktet nenligjore te ligjit Nr. 68, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”

Buxheti Vendor 2018

Formula e Ndarjes së Transfertës së Pakushtëzuar për vitin 2018

ANEKS 1 FORMULA E TRANSFERTËS SË PAKUSHTËZUAR, KRITERET DHE KOEFICIENTËT E VITIT 2018

Propozime për ndryshim të Ligjit nr.9632 datë 30.10.2010 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar

VKM 910_21Dhjetor_2016_Keshilli_Konsultativ

LIGJI 139_2015_PER VETEQEVERISJEN VENDORE