Konsultime

07/11/2016

PROJEKT – VENDIM

ÇËSHTJET OBJEKT KONSULTIMI DHE STUKTURËN, PROCEDURËN, FORMËN, MËNYRËN E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KONSULTATIV TË QEVERISJEN QËNDRORE ME VETËQEVERISJES VENDORE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 12, paragrafi i tretë i ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, me propozimin e ministrit të shtetit për Çështjet Vendore, Këshilli i Ministrave
18/01/2017

Projektligji Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore

Ky ligj ka për objekt: a) përcaktimin e rregullave, parimeve dhe procedurave të financimit të njësive të vetëqeverisjes vendore, përfshirë të ardhurat e veta nga taksat […]
16/02/2017

MBLEDHJA KONSTITUIVE E KËSHILLIT KONSULTATIV TË QEVERISJES QËNDRORE ME VETËQEVERISJEN VENDORE

Për herë të parë në Shqipëri qeverisja qendrore do të jetë e detyruar të konsultohet me përfaqësues të qeverisjes vendore në lidhje me decentralizimin, financat vendore […]
16/02/2017

MIRATIMI I DRAFT RREGULLORES SË BRENDSHME TË FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KONSULTATIV, DISKUTIME MBI PROJEKTLIGJIN ” PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE”

Në mbledhjen e parë të Këshillit Konsultativ u diskutuan ligje të rëndësishme të funksionimit të qeverisjes vendore, siç është ligji për financat vendore i cili pas […]