MBLEDHJA E KËSHILLIT KONSULTATIV DATË 26.02.2019

MBLEDHJA E KËSHILLIT KONSULTATIV DATË 31.01.2019
04/02/2019
MBLEDHJA E KËSHILLIT KONSULTATIV DATË 01.04.2019
02/04/2019

MBLEDHJA E KËSHILLIT KONSULTATIV DATË 26.02.2019

U zhvillua sot mbledhja e dhjetë e Këshilit Konsultativ Qeverisje Qëndrore-Vetëqeverisje Vendore, e kryesuar nga Kryetarja e Këshillit Konsultativ Znj.Romina Kuko, Zv/Ministër i Brendshëm, Bashkëkryetari i Këshillit Konsultativ Z.Aldrin Dalipi, Kryetar i Këshillit të Qarkut Tiranë si dhe Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore Z.Bekim Murati.
Në këtë këshill u prezantuan:
• Projektvendimi “Për miratimin e rregullores “Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit te veprimtarisë së stacionit të plazhit”;
• Projektvendimi “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 955, datë 07.12.2016, të Këshillit të Minsitrave “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, të ndryshuar;
• Projektvendimi “Për kriteret për punësimin e punonjësve të strukturave për mbrojtjen e fëmijës dhe të punonjësve të cilët punojnë me fëmijët”;
• Projekti: Shtigjet e Gjelbërta;
• Projekti nga Bashkitë të Forta për “Gratë e përfshira në Këshillat Bashkiak”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *